УСТАВ на Сдружение „Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония“

Правила за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Сдружение с нестопанска цел „Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония“, осъществяващо дейност в обществена полза