устав и правила

УСТАВ на Сдружение „Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония“
Правила за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Сдружение с нестопанска цел „Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония“, осъществяващо дейност в обществена полза.

годишни доклади/ACTIVITY REPORT

Activity Report 2018 (English)
FINANCE REPORT 2020
Activity and Report 2021 (English)
Доклад за дейността на БОППХ
ГФО за 2022 г